Institusjonene bak

Institusjonene i CeBES dekker områdene landbruk, mat, klima og miljø.  Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

NTNU deltar med både naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fagmiljø. CeBES er en egen satsing under NTNUs overordnede strategiske satsing på bærekraftig samfunnsutvikling (NTNU Bærekraft). Artsdatabanken er et nasjonalt fellesforetak knyttet til NTNU. Artsdatabanken er relevant for CeBES, særlig fordi den arbeider med å bygge broer mellom vitenskap og samfunn på naturmangfold-området.

SINTEF er et verdensledende forskningsinstitutt, som utvikler løsninger på noen av vår tids store samfunnsutfordringer ved å være ledende innenfor sine satsingsområder. Det er definert fem felles satsingsområder: Fornybar energi, klima og miljøteknologi; olje og gass; havromsteknologi; helse og velferd samt muliggjørende teknologier.

NINA (Norsk institutt for naturforskning) er en uavhengig stiftelse med stor bredde i kompetanse og erfaring. NINA har biologer, geografer, genetikere, samfunnsvitere, sosiologer, og statistikere som forsker på natur og samspillet mellom natur og samfunn, inkludert naturens varer og tjenester, overvåking og analyser av endringer i naturen, og effekter og tilpasninger til klimaendringer.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) dekker områdene landbruk, mat, klima og miljø.  Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. Instituttet eies av Landbruks- og matdepartementet.