Aktiviteter og forskningsfelter

CeBES vil ha aktiviteter innenfor følgende områder:

 • Tverrfaglig forskning og innovasjon
 • Formidling av kunnskap fra tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Etablering og videreutvikling av møteplasser for dialog mellom forskere og beslutningstakere
 • Kapasitetsbygging i utviklingsland (høyere utdanning og opplæring)
 • Etablering av infrastruktur for mobilisering og deling av data

CeBES vil bl.a. bidra med kompetanse og kunnskap i arbeidet med:

 • Å nå nasjonale mål for naturmangfold
 • Nasjonal økosystemutredning
 • Nordisk økosystemutredning
 • Naturpanelet (IPBES) – regionale og globale utredninger, kapasitetsbygging i utviklingsland
 • Oppfølging av FNs biomangfold- konvensjon (CBD) – bl.a. med Aichi-målene
 • Å nå FNs nye bærekraftmål
 • Den globale forskningsplattformen ”Future Earth”
 • Å mobilisere og dele data i samarbeide med internasjonale og nasjonale aktører