Aktuelle utfordringer

CeBES vil gi viktige bidrag til det nasjonale og globale arbeidet for naturmangfold og bærekraftig utvikling. Utfordringene er komplekse, og på sentrale felter mangler vi kunnskap og gode verktøy.

CeBES etableres i erkjennelsen av at en helhetlig tilnærming og tverrfaglig forskningssamarbeid må til for at vi skal få fram ny, viktig kunnskap og finne de gode løsningene. Forskere fra mange disipliner; naturvitenskap, samfunnsvitenskap, humanistiske fag og teknologifag må bidra.

Flere norske forskningssentra har fokus på tverrfaglig forskning på klimaendringer. CeBES er det første senteret som er dedikert til tverrfaglig forskning på naturmangfold.

CeBES svarer således på utfordringene som er presentert i NOU 2013: 10, Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester, hvor det konkluderes med at det er behov for «å bygge opp kapasitet og utvikle institusjoner som er rustet til å utvide forståelsen av samspillet mellom mennesker, natur og samfunn, og grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom biologisk mangfold, økosystemfunksjoner (grunnleggende livsprosesser) og viktige økosystemtjenester.» Videre: «I Norge er fagkompetansen innenfor de ulike fagområdene med relevans for økosystemtjenester i stor grad lokalisert i sine respektive forskningsmiljøer. Vi mener etablering av et tverrfaglig miljø som det som finnes ved Stockholm Resilience Centre vil være et viktig skritt i retning av å få til økt tverrfaglig forskning og samarbeid.»