CeBES – Centre for Biodiversity and Ecosystem Services

Sterke forskningsmiljøer i Norge går nå sammen for å produsere ny kunnskap som kan bidra til å stanse tapet av naturmangfold og sikre bærekraftig bruk av natur og naturens goder. NTNU, SINTEF, NINA og NIBIO etablerer nå Centre for Biodiversity and Ecosystem Services (CeBES).

En av samfunnets store utfordringer er å utnytte tverrfaglig kunnskapsproduksjon på måter som sikrer menneskets behov, samtidig som jordas økosystemer opprettholder sine livsnødvendige funksjoner. Dette krever innovativ tverrfaglig forskning som både er fokusert på miljøproblemene og samtidig er brukerrettet.

Et nasjonalt knutepunkt for innovativ og tverrvitenskapelig forskning på biomangfold og økosystemtjenester.

CeBES skal bidra til at beslutningstakere kan få et bedre kunnskapsgrunnlag for å skape et bærekraftig samfunn. Dette skal skje ved å

  • Sikre samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer i et forpliktende konsortium
  • Gjøre ny forskningsbasert kunnskap best mulig tilgjengelig for brukerne
  • Bidra til at forskningsdata lagres, spres og deles